Siri Guru Singh Sabha Croydon

Siri Guru Singh Sabha Croydon

176 St James Road, Croydon, Surrey CR0 2BU
Telephone No 020 8688 8155 Registered Charity Number 282163

Siri Guru Nanak Dev Ji Perkash Dihara

Artwork Done in Celebration of Guru Nanak Dev Ji’s Perkash

Supplied by Simran Kaur Sahota, Jasmin Kaur Sahota, Task Family, Gursharon Singh Chana and Harnoop Kaur Chana.